Bogy_of_Mei_Tse_Ai_Chuan_Cheng_Jung_Wu_2yrs_2mo.jpg

Reverse Pedigree of:
Bogy of Mei Tse Ai Chuan Cheng Jung Wu(Boogie)

  • Dog ID: 31210
  • Sex: Dog
  • Birth Date: 2009-01-06