Yingyang_Chocolate_Mint_1yr.jpg

Progenies of Yingyang Chocolate Mint of Canton

  • Dog ID: 31223
  • Sex: Dog
  • Birth Date: 2010-07-06
chocolate_8x10.jpg
Canton Yoshiharu of Mei Tse Ai Chuan Cheng Jung Wu
  • Dog ID: 52435
  • Sex: Bitch
  • Birth Date: 2016-01-20