Jan-Shars_Harley_Davidson_Ph_Gr_Ch_Am_Ch_35.jpg

Pedigree of:
Ph Gr Ch Am Ch Jan-Shars Harley Davidson

  • Dog ID: 35
  • Title: Ph Gr Ch Am Ch
  • Sex: Dog
  • Birth Date: 1992-11-01